Werken aan de Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief

  • Richt zich op het versterken van de Basiskwaliteit Natuur: op de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. De missie: biodiversiteit moet als vanzelf worden verweven in alle maatschappelijke sectoren, in ons denken en doen als samenleving.
  • Moet het verschil gaan maken, en zorgen dat we: - natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we voor staan, - natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten, - natuur standaard onderdeel laten zijn van keuzes die we maken.
  • Maakt het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet: wat is er nodig om daar te komen?

Een brede beweging op gang brengen

De Agenda moet de route beschrijven: hoe maken we de transitie naar een natuurinclusieve samenleving? Daarvoor is een brede beweging in de samenleving nodig, en van de overheid. Het versterken van de biodiversiteit is de verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV, maar het is nodig om ook andere departementen actief t e betrekken. Datzelfde geldt voor de provincies, als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van het natuurbeleid. Voor deze uitvoering willen ze samenwerken met een brede coalitie van partners in de samenleving, vanuit alle sectoren.

"Dit gaat verder dan het beleid van het ministerie van LNV. We moeten er naar toe dat natuur wordt verankerd in alle sectoren."

Bas Volkers, ministerie van LNV


“Voor de uitvoering van hun natuurprogramma’s willen provincies samenwerken met een brede coalitie van partners in de samenleving.”

Celia Rodenburg, Interprovinciaal Overleg

Natuurinclusief =

Een manier van denken en doen waarbij de natuur altijd wordt meegenomen. Het gaat over:

  • Schade aan de natuur vermijden en beperken
  • Kansen voor de natuur benutten (nature based solutions)
  • Méér natuur realiseren.

En ook over het zorgen voor natuurinclusief gedrag van burger, bedrijven en overheden, met als doel

  • Een kleinere ecologische voetafdruk in Nederland en daarbuiten
  • De houdbaarheid van brede welvaart voor onze samenleving op lange termijn