Vervolg

De werkgroep Agenda Natuurinclusief, met vertegenwoordigers van IPO, ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL, treffen voorbereidingen voor een Agenda Natuurinclusief. De eerste stap daarin is het verzenden en publiceren van het Handvest Agenda Natuurinclusief . U vindt het document op www.agendanatuurinclusief.nl. Op de website zult u ook zien welke activiteiten er gepland worden en op welke wijze u daaraan bij kunt dragen. Want om te komen tot een natuurinclusieve samenleving is alle hulp nodig!