De Agenda Natuurinclusief

  • Richt zich op het versterken van de Basiskwaliteit Natuur: op de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. De missie: biodiversiteit moet als vanzelf worden verweven in alle maatschappelijke sectoren, in ons denken en doen als samenleving.
  • Moet het verschil gaan maken, en zorgen dat we: - natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we voor staan, - natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten, - natuur standaard onderdeel laten zijn van keuzes die we maken.
  • Maakt het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet: wat is er nodig om daar te komen?

De context

De Agenda Natuurinclusief vloeit voort uit de visie ‘Nederland Natuurpositief’ die op de Natuurtop in oktober 2019 is gepresenteerd. Natuurpositief kreeg een vervolg in het Programma Natuur, met twee sporen. - Spoor 1 is gericht op versterking van de natuur in en rond beschermde natuurgebieden (tot 2030). - Spoor 2 focust op het realiseren van een natuurinclusieve samenleving (2021-2050). Met een vitaal platteland en een vergroende bebouwde omgeving. Dat zorgt voor een sterke Basiskwaliteit Natuur in alle gebieden, en dat is essentieel voor het voortbestaan van de Nederlandse natuur. De Agenda Natuurinclusief geeft handen en voeten aan Spoor 2.

Het opstellen van de agenda

  • De agenda stellen we op met zoveel mogelijk partijen, uit alle lagen van de samenleving.
  • De ambitie is om de fundamenten van de agenda eind februari 2021 te presenteren, vóór de nieuwe regeerperiode.
  • Te beantwoorden vragen zijn: hoe verbreden we natuurinclusief denken en werken? Hoe versterkt de agenda bestaande bewegingen, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel? Hoe krijgt natuurinclusief een plek in grotere andere opgaven, zoals de woningbouwopgave en de energie- en landbouwtransitie? En: wat moet er straks in het regeerakkoord staan?

"De Agenda Natuurinclusief is een zaak van ons allemaal"