WAT HEBBEN WE AL GEDAAN?

Wat hebben we geleerd en wat is opgevallen?

Rosemarie Slobbe, coördinator Green Deal vanuit het KCNL:
"Mijn observaties als coördinator Green Deal, met input vanuit de werkgroep en het netwerk daar omheen. Zeker niet compleet, dus zie het als een eerste tussentijdse peilstok in het netwerk."

Eerste observaties:

 • Om mensen mee te krijgen is het belangrijk 'haakjes' te zoeken, zoals bodemverdichting of droogte.
 • Vaardigheden, zoals als dialoog voeren, visie vormen en open houding creëren zijn net zo belangrijk als vakkennis.
 • Samenwerking tussen docenten in docententeams of docentenoverleg werkt goed en inspirerend.
 • Er is behoefte aan een regionale database met natuurinclusieve bedrijven waar onderwijs terecht kan.
 • Het verdienmodel is belangrijk voor studenten. Docenten willen graag kunnen beschikken over bedrijfskengetallen van natuurinclusieve bedrijven.
 • Ook onder docenten is soms nog weinig kennis over natuurinclusieve landbouw.
 • De Green Deal heeft alleen effect als er met andere projecten en trajecten wordt samengewerkt. De Green Deal heeft zelf een beperkt uitvoeringsbudget, maar fungeert als vliegwiel om aanvullend budget van partners te ontvangen.

Wat is al bereikt?

Goed op weg

In dit magazine wordt getoond wat we gedaan hebben en het laat zien dat we goed op weg zijn om de belangrijkste doelen zoals beschreven op pagina 3 te halen.

 • meer docenten en studenten enthousiast en geïnspireerd voor het thema natuurinclusieve landbouw
 • meer geschikt lesmateriaal en praktische opdrachten
 • meer kansen om praktijkervaring en onderzoek te doen, onder andere met demoleerbedrijven in elke regio
 • goede kennisdoorstroom en samenwerking tussen scholen en kennisinstellingen

Algemene conclusie is dat de Green Deal tot nu toe heeft gezorgd voor een stroomversnelling van het thema in het onderwijs. Er is veel in gang gezet, en tegelijkertijd constateren we dat we ook nog maar aan het begin staan van de ontwikkelingen op gebied van natuurinclusieve landbouw en de inbedding in het groene onderwijs.

HOE HEBBEN WE DAT GEDAAN?

Netwerk gevormd

Er is afgelopen jaar een stevig netwerk gevormd van projectleiders, docenten, lectoren, docent onderzoekers en practoren die elkaar weten te vinden. De regelmatige overleggen van de spontaan gevormde werkgroep en het instellen van een contactpersonenlijst per onderwijsinstelling en overige dealpartners hebben daaraan bijgedragen.

Het netwerk is erg belangrijk omdat in elke organisatie nog maar een paar mensen zich aan dit thema hebben verbonden en collega’s van elders nodig hebben voor klankbord, inspiratie en samen optrekken. Er is een webpagina Green Deal opgezet op de website van GroenPact en uitgebreide nieuwsbrieven zijn breed verspreid.

Verbindende rol gespeeld

Er loopt zoveel op het gebied van natuurinclusief. Provincies, de collectieven van BoerenNatuur, NAJK ontplooien veel initiatieven, al dan niet in samenwerking met het onderwijs en onderzoek. De Green Deal speelt een verbindende rol zodat er synergie ontstaat tussen de verschillende activiteiten en een betere kennisdeling. Ook de verbinding van Universiteit, hbo, mbo en vmbo is belangrijk vanuit de Green Deal. Een andere belangrijke verbindende rol van de Green Deal is dat zowel landbouwopleidingen als natuur-/biologie-opleidingen actief zijn aangehaakt, en zoveel mogelijk andere opleidingen uit het groene domein worden betrokken.

We hebben ons afgelopen jaren verbonden met bijvoorbeeld het EU project Greener Future for Young Farmers o.l.v. Vogelbescherming Nederland en dat project heeft veel opgeleverd aan lesmateriaal, factsheets, portaal natuurinclusieve landbouw op GKN en enthousiaste studenten.

Jaarlijkse onderwijsdag georganiseerd

Het is heel belangrijk om elkaar te ontmoeten en met elkaar inspirerende workshops te volgen, van elkaar te horen hoe collega’s de integratie van natuurinclusieve landbouw aanpakken en het gesprek aan gaan in de klas. Zowel de dagen in Kamerik (november 2019), de online bijeenkomsten en de bijeenkomst bij Warmonderhof (2020) waren inspirerend en leverden kennis en inzichten op. Landelijke bijeenkomsten (bij voorkeur ‘live’ uiteraard) worden als zeer waardevol ervaren. We hopen ook in 2021 op 14 oktober weer een dergelijke dag te organiseren.

Commitment van dealpartners benut

Het feit dat het IPO namens alle provincies de Green Deal heeft ondertekend maakt het makkelijker om vanuit het onderwijs het gesprek aan te gaan met de provincie voor bijvoorbeeld financiering van projecten of andere hulp vanuit de provincie. Er is een gezamenlijke ambitie en dat helpt elkaar te vinden en ervoor te zorgen dat er demoleerbedrijven van de grond komen.

Onderwijsbestuurders hebben getekend en dat maakt het over het algemeen voor docenten makkelijker om zich vrij te maken (uit te roosteren voor les) om onderwijsdagen of een regionale excursie bij te wonen en mee te doen in projecten.

Wat hebben we al gedaan?

Wat hebben we geleerd en wat is opgevallen?

Eerste observaties

 • Om mensen mee te krijgen is het belangrijk 'haakjes' te zoeken, zoals bodemverdichting of droogte.
 • Vaardigheden, zoals als dialoog voeren, visie vormen en open houding creëren zijn net zo belangrijk als vakkennis.
 • Samenwerking tussen docenten in docententeams of docentenoverleg werkt goed en inspirerend.
 • Er is behoefte aan een regionale database met natuurinclusieve bedrijven waar onderwijs terecht kan.
 • Het verdienmodel is belangrijk voor studenten. Docenten willen graag kunnen beschikken over bedrijfskengetallen van natuurinclusieve bedrijven.
 • Ook onder docenten is soms nog weinig kennis over natuurinclusieve landbouw.
 • De Green Deal heeft alleen effect als er met andere projecten en trajecten wordt samengewerkt. De Green Deal heeft zelf een beperkt uitvoeringsbudget, maar fungeert als vliegwiel om aanvullend budget van partners te ontvangen.

Annemarie Slobbe, coördinator Green Deal vanuit het KCNL:
"Mijn observaties als coördinator Green Deal, met input vanuit de werkgroep en het netwerk daar omheen. Zeker niet compleet, dus zie het als een eerste tussentijdse peilstok in het netwerk."

Wat is al bereikt?

Algemene conclusie is dat de Green Deal tot nu toe heeft gezorgd voor een stroomversnelling van het thema in het onderwijs. Er is veel in gang gezet, en tegelijkertijd constateren we dat we ook nog maar aan het begin staan van de ontwikkelingen op gebied van natuurinclusieve landbouw en de inbedding in het groene onderwijs.

In dit magazine wordt getoond wat we gedaan hebben en het laat zien dat we goed op weg zijn om de belangrijkste doelen zoals beschreven op pagina 3 te halen.

 • meer docenten en studenten enthousiast en geïnspireerd voor het thema natuurinclusieve landbouw
 • meer geschikt lesmateriaal en praktische opdrachten
 • meer kansen om praktijkervaring en onderzoek te doen, onder andere met demoleerbedrijven in elke regio
 • goede kennisdoorstroom en samenwerking tussen scholen en kennisinstellingen

Hoe hebben we dat gedaan?

Netwerk gevormd

Er is afgelopen jaar een stevig netwerk gevormd van projectleiders, docenten, lectoren, docent onderzoekers en practoren die elkaar weten te vinden. De regelmatige overleggen van de spontaan gevormde werkgroep en het instellen van een contactpersonenlijst per onderwijsinstelling en overige dealpartners hebben daaraan bijgedragen.

Het netwerk is erg belangrijk omdat in elke organisatie nog maar een paar mensen zich aan dit thema hebben verbonden en collega’s van elders nodig hebben voor klankbord, inspiratie en samen optrekken. Er is een webpagina Green Deal opgezet op de website van GroenPact en uitgebreide nieuwsbrieven zijn breed verspreid.

Verbindende rol gespeeld

Er loopt zoveel op het gebied van natuurinclusief. Provincies, de collectieven van BoerenNatuur, NAJK ontplooien veel initiatieven, al dan niet in samenwerking met het onderwijs en onderzoek. De Green Deal speelt een verbindende rol zodat er synergie ontstaat tussen de verschillende activiteiten en een betere kennisdeling. Ook de verbinding van Universiteit, hbo, mbo en vmbo is belangrijk vanuit de Green Deal. Een andere belangrijke verbindende rol van de Green Deal is dat zowel landbouwopleidingen als natuur-/biologie-opleidingen actief zijn aangehaakt, en zoveel mogelijk andere opleidingen uit het groene domein worden betrokken.

We hebben ons afgelopen jaren verbonden met bijvoorbeeld het EU project Greener Future for Young Farmers o.l.v. Vogelbescherming Nederland en dat project heeft veel opgeleverd aan lesmateriaal, factsheets, portaal natuurinclusieve landbouw op GKN en enthousiaste studenten.

Jaarlijkse onderwijsdag georganiseerd

Het is heel belangrijk om elkaar te ontmoeten en met elkaar inspirerende workshops te volgen, van elkaar te horen hoe collega’s de integratie van natuurinclusieve landbouw aanpakken en het gesprek aan gaan in de klas. Zowel de dagen in Kamerik (november 2019), de online bijeenkomsten en de bijeenkomst bij Warmonderhof (2020) waren inspirerend en leverden kennis en inzichten op. Landelijke bijeenkomsten (bij voorkeur ‘live’ uiteraard) worden als zeer waardevol ervaren. We hopen ook in 2021 op 14 oktober weer een dergelijke dag te organiseren.

Commitment van dealpartners benut

Het feit dat het IPO namens alle provincies de Green Deal heeft ondertekend maakt het makkelijker om vanuit het onderwijs het gesprek aan te gaan met de provincie voor bijvoorbeeld financiering van projecten of andere hulp vanuit de provincie. Er is een gezamenlijke ambitie en dat helpt elkaar te vinden en ervoor te zorgen dat er demoleerbedrijven van de grond komen.

Onderwijsbestuurders hebben getekend en dat maakt het over het algemeen voor docenten makkelijker om zich vrij te maken (uit te roosteren voor les) om onderwijsdagen of een regionale excursie bij te wonen en mee te doen in projecten.