Natuur en Biodiversiteit

In 2019 hebben 353 agrarisch ondernemers in ons werkgebied zich ingezet voor natuur, landschap, biodiversiteit en betere waterkwaliteit. Op deze pagina leest u er meer over.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Een belangrijk doel van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is het beschermen van weidevogels, zoals de grutto, tureluur, scholekster en kievit. Maar ook het stimuleren van akkernatuur, zoals het creëren van een betere leefomgeving voor akkervogels, en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in de boerensloten zijn natuurdoelen. Wij houden ons bezig met allerlei soorten en smaken.

beheer in 2019

Populatie grutto en tureluur stabiel

2019 was een succesvol weidevogelseizoen, dankzij goede afspraken over combinaties van verschillend beheer. Daardoor ontstaat een gevarieerde en geschikte weidevogelbiotoop.

Er zijn diverse soorten tellingen in ons gebied gedaan. Een daarvan is de alarmtelling. Met deze telling bepaal je het broedsucces, waarbij vogels geteld worden die schreeuwend en vliegend op de tellers af komen. Daaruit blijkt dat ze jongen hebben die ze willen beschermen. Voor de grutto is het broedsucces (BTS) bepaald op 78% en voor de tureluur op 76%. Dat is goed nieuws! Volgens de normen is een BTS van 50-65% mogelijk voldoende, en een BTS van meer dan 65% voldoende. Deze percentages garanderen dus een stabiele populatie.

5 Tellingen

Tussen 1 april en 15 juni vijf keer geteld. De weidevogeltellingen zijn in opdracht van Water, Land & Dijken en de provincie Noord-Holland uitgevoerd door ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot. In totaal inventariseerden zij 9.927 hectare: grotendeels grasland, deels boerenland en deels natuurgebied. Getelde soorten waren krakeend, slobeend, kuifeend, wintertaling, zomertaling, scholekster, kievit, grutto, tureluur, veldleeuwerik. Dus 5 soorten eenden, vier steltlopers, één weidezangvogel.

  • De talrijkste soort is de kievit (1.263), gevolgd door de grutto (1.024), krakeend (753), tureluur (576) en scholekster (569).
  • De zeldzaamste soort is de wintertaling (7).

Luciën legde 'Last minute natte greppels' aan:

Luciën van Boerderij Klaver doet al ongeveer 12 jaar aan agrarisch natuurbeheer, op zo’n 13 hectare in de Zeevang. Ieder jaar weer is Lucien trots dat er nesten zitten. Hij doet er alles aan om ze te beschermen en te zorgen dat de kuikens goed kunnen opgroeien. “Je weet donders goed dat ze er zitten,” zegt Luciën, “en ja, dan wil je wel meer doen.”

Luciën regelmatig contact met zijn veldcoördinator Willem Overweg. Die kwam in 2019 met de ‘Last minute natte greppels’. Lucien ging meteen enthousiast rondbellen voor een zonnepomp om de greppels nat te houden. “Je hebt er wel werk van, maar je zag het binnen een dag: de vogels doken er meteen op!”, vertelt Luciën enthousiast. Die vogels waren grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, kleine plevier, visdief, kemphaan en ook diverse eenden zoals krakeend en wintertaling. Het is een mooi stuk met die natte greppels aan de Fortweg. Er lopen wat schapen. “Je hebt er lol aan, als het zo goed uitpakt”, zegt Luciën. “Je zag de pulletjes gretig gebruik maken van de voedselrijke natte greppels. Nu heb ik een vast contract voor natte greppels op dit perceel, want het leent zich er goed voor. Ook omdat er kruidenrijk grasland naast ligt, waar de vogels broeden. Aan het Westeinde bijvoorbeeld kan het niet, dat perceel loopt te veel af om aan alle eisen te voldoen, dus ja, in 2020 graag weer ‘Last minute’ volle greppels op dit perceel: een feest aan weidevogels!”

Natuur en Biodiversiteit

Natuur en Biodiversiteit

In 2019 hebben 353 agrarisch ondernemers in ons werkgebied zich ingezet voor natuur, landschap, biodiversiteit en betere waterkwaliteit. Op deze pagina leest u er meer over.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Een belangrijk doel van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is het beschermen van weidevogels, zoals de grutto, tureluur, scholekster en kievit. Maar ook het stimuleren van akkernatuur, zoals het creëren van een betere leefomgeving voor akkervogels, en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in de boerensloten zijn natuurdoelen. Wij houden ons bezig met allerlei soorten en smaken.

Gruttokuiken in het veld

beheer in 2019

Populatie grutto en tureluur stabiel

2019 was een succesvol weidevogelseizoen, dankzij goede afspraken over combinaties van verschillend beheer. Daardoor ontstaat een gevarieerde en geschikte weidevogelbiotoop. Er zijn diverse soorten tellingen in ons gebied gedaan. Een daarvan is de alarmtelling. Met deze telling bepaal je het broedsucces, waarbij vogels geteld worden die schreeuwend en vliegend op de tellers af komen. Daaruit blijkt dat ze jongen hebben die ze willen beschermen. Voor de grutto is het broedsucces (BTS) bepaald op 78% en voor de tureluur op 76%. Dat is goed nieuws! Volgens de normen is een BTS van 50-65% mogelijk voldoende, en een BTS van meer dan 65% voldoende. Deze percentages garanderen dus een stabiele populatie.

Tureluur met kuiken

5 Tellingen

Tussen 1 april en 15 juni vijf keer geteld. De weidevogeltellingen zijn in opdracht van Water, Land & Dijken en de provincie Noord-Holland uitgevoerd door ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot. In totaal inventariseerden zij 9.927 hectare: grotendeels grasland, deels boerenland en deels natuurgebied. Getelde soorten waren krakeend, slobeend, kuifeend, wintertaling, zomertaling, scholekster, kievit, grutto, tureluur, veldleeuwerik. Dus 5 soorten eenden, vier steltlopers, één weidezangvogel.

  • De talrijkste soort is de kievit (1.263), gevolgd door de grutto (1.024), krakeend (753), tureluur (576) en scholekster (569).
  • De zeldzaamste soort is de wintertaling (7).

Luciën legde last minute natte greppels aan

Luciën van Boerderij Klaver doet al ongeveer 12 jaar aan agrarisch natuurbeheer, op zo’n 13 hectare in de Zeevang. Ieder jaar weer is Lucien trots dat er nesten zitten. Hij doet er alles aan om ze te beschermen en te zorgen dat de kuikens goed kunnen opgroeien. “Je weet donders goed dat ze er zitten,” zegt Luciën, “en ja, dan wil je wel meer doen.” Luciën regelmatig contact met zijn veldcoördinator Willem Overweg. Die kwam in 2019 met de ‘Last minute natte greppels’. Luciën ging meteen enthousiast rondbellen voor een zonnepomp om de greppels nat te houden. “Je hebt er wel werk van, maar je zag het binnen een dag: de vogels doken er meteen op!”, vertelt Luciën enthousiast. Die vogels waren grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, kleine plevier, visdief, kemphaan en ook diverse eenden zoals krakeend en wintertaling.

"Je weet donders goed dat ze er zitten en ja, dan wil je wel meer doen”

Het is een mooi stuk met die natte greppels aan de Fortweg. Er lopen wat schapen. “Je hebt er lol aan, als het zo goed uitpakt”, zegt Luciën. “Je zag de pulletjes gretig gebruik maken van de voedselrijke natte greppels. Nu heb ik een vast contract voor natte greppels op dit perceel, want het leent zich er goed voor. Ook omdat er kruidenrijk grasland naast ligt, waar de vogels broeden. Aan het Westeinde bijvoorbeeld kan het niet, dat perceel loopt te veel af om aan alle eisen te voldoen, dus ja, in 2020 graag weer ‘Last minute’ volle greppels op dit perceel: een feest aan weidevogels!”

Boer Luciën Klaver bij een natte greppel