BASISKWALITEIT NATUUR

biedt houvast voor omgevingsplannen

De natuur moet een rol krijgen in de omgevingsvisie en omgevingsplannen, net als heel veel andere belangrijke factoren. Als de Wet natuurbescherming onderdeel wordt van de Omgevingswet, komt er nog meer op het bordje van gemeentes te liggen.

Ondertussen blijft de biodiversiteit in Nederland achteruit gaan. Zelfs algemene soorten hebben het moeilijk. Er is maar één manier om de trend te keren; de kwaliteit van onze omgeving, de ‘Basiskwaliteit Natuur’ moet hersteld worden. De invoering van de Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om Basiskwaliteit Natuur als doel in het beleid te verankeren. Dit biedt kwaliteit, houvast en een rode draad voor de korte én lange termijn.

Door Karin Albers, Naturio

BASISKWALITEIT NATUUR

biedt houvast voor omgevingsplannen

De natuur moet een rol krijgen in de omgevingsvisie en omgevingsplannen, net als heel veel andere belangrijke factoren. Als de Wet natuurbescherming onderdeel wordt van de Omgevingswet, komt er nog meer op het bordje van gemeentes te liggen.

Ondertussen blijft de biodiversiteit in Nederland achteruit gaan. Zelfs algemene soorten hebben het moeilijk. Er is maar één manier om de trend te keren; de kwaliteit van onze omgeving, de ‘Basiskwaliteit Natuur’ moet hersteld worden. De invoering van de Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om Basiskwaliteit Natuur als doel in het beleid te verankeren. Dit biedt kwaliteit, houvast en een rode draad voor de korte én lange termijn.

Door Karin Albers, Naturio

Oproep aan gemeenten

"Neem Basiskwaliteit Natuur als uitgangspunt voor de gemeentelijke omgevingsvisie", vindt Robert Kwak van de Vogelbescherming. Hij roept gemeenten op: "Kies voor herstel als centrale doelstelling." Een nieuwe wet klinkt saai en lijkt ver af te staan van de leefwereld van vogels. Maar als de kwaliteit van onze omgeving nog verder afkalft zet de achteruitgang van gewone vogels, insecten en andere soorten gewoon door. Robert Kwak: ‘De nieuwe Omgevingswet biedt een kans; we kunnen ons niet veroorloven deze niet te benutten.’

Basiskwaliteit Natuur is een minimum standaard waar de ons omringende natuur aan zou moeten voldoen. Het is een breed, praktisch toe te passen concept. In de nadere uitwerking wordt daar concreet handen en voeten aan gegeven, in de vorm van maatwerk per gebied of regio.

Een uitgangspunt is dat Basiskwaliteit Natuur het beste kan worden bereikt via een gebiedsproces, samen met alle relevante partijen. Zoals verwoord in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is dit een taak van het hele maatschappelijke veld. Een gebiedsproces ter invulling van de Basiskwaliteit Natuur kan worden gestart in een regio of streek worden (door provincies in gang gezet), in een gemeente of in een specifieke polder, een afgebakend gebied, een bedrijventerrein of een woonwijk (als initiatief van eigenaren, een Agrarische Natuur Vereniging of een bewonersplatvorm).

"Ik ben van mening dat overal tenminste de basiskwaliteit voor natuur moet worden gerealiseerd en gehandhaafd"

Robert Kwak - Vogelbescherming

Praktische handvatten

De komende maanden zal Vogelbescherming Nederland het concept Basiskwaliteit Natuur verder uitwerken. De belangrijkste stap is het invullen wat voor de verschillende typen landschappen de belangrijkste condities zijn op het gebied van milieu, inrichting en beheer & gebruik.

Om gemeenten te helpen bieden Vogelbescherming en Naturio sinds dit jaar een cursus voor professionals aan. Deze is in januari 2020 gestart en de eerste cursisten zijn zeer positief. De cursus gaat verder in op het concept zelf, maar ook de aanpak, kansen en knelpunten van zo’n gebiedsproces. De achtergronden worden toegelicht, evenals aan welke knoppen gedraaid moet worden om de Basiskwaliteit Natuur te herstellen.

De cursus is een eerste stap in een brede aanpak. Robert Kwak licht toe: "We werken Basiskwaliteit Natuur op verschillende manieren uit, maken het heel concreet. We hebben pilots met gemeenten in de Achterhoek gedaan. Die zijn erg enthousiast." Naast deze cursus voor professionals wordt ook gewerkt aan cursussen voor vrijwilligers.

Meer weten?