Werken aan bodem- en waterkwaliteit

Werken aan bodem- en waterkwaliteit

Een gezonde bodem en voldoende schoon water zijn letterlijk de basis voor duurzame landbouw. Daarom leidden we in 2018 weer nieuwe bodemcoaches op. We waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Landbouwportaal Noord-Holland. En onze leden staken hun nek uit door mee te doen met pilots: tien van onze leden testten het nieuwe beheerpakket voor kringlooplandbouw en twintig leden experimenteerden met ‘bodemafhankelijk bemesten’.

Geopend: Landbouwportaal Noord-Holland

In mei 2018 ging het Landbouwportaal Noord-Holland open voor alle agrariërs in Noord-Holland. Deze website biedt toegang tot informatie, kennis en subsidiemogelijkheden om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren.

Water, Land & Dijken denkt en beslist namens de agrarische collectieven in Noord-Holland mee in de ontwikkeling van het portaal, de thema’s en de lijsten met mogelijke maatregelen.

Bodemcoaches in actie

Water, Land & Dijken leidde eerder al bodemcoaches op voor veehouderijen in veenweide gebied; in 2018 kwamen daar nog eens vijf bodemcoaches bij voor de akkerbouw en bloembollensector.


Via het Landbouwportaal Noord-Holland kunnen agrariërs kosteloos een bodemcoach op het bedrijf krijgen. Ze analyseren samen de bodemconditie en de agrariërs krijgen advies voor duurzaam bodemgebruik.

Oefenen met het nieuwe 'kringlooppakket'

In 2018 hebben 10 melkveebedrijven in ons werkgebied een kringloop-beheerpakket ontwikkeld en in de praktijk getoetst. Doel van het pakket is agrarische ondernemers te motiveren een extra stap te zetten met kringlooplandbouw. En dit te doen via een integrale aanpak van nutriënten, een betere benutten van nutriënten en organische stof binnen het bedrijf, de bodemkwaliteit te verbeteren en verliezen te voorkomen.

Het project loopt door in 2019 onder een GLB -pilot met de focus op bodem-, water- en klimaatmaatregelen.

Vroeg of laat bemesten?
Een onderzoek

Wat is beter, vroeg of laat bemesten? Dat wilden de twintig deelnemers van het tweejarige project ‘Bodemafhankelijk bemesten’ wel eens weten. In 2018 zijn ze samen met WLD, Zegveld en PPP Agro advies met het project gestart om meer te leren over het verminderen van uitspoeling en emissie van nutriënten in het veenweidengebied naar water en lucht.

In 2018 is bijgehouden wanneer ze mest uitreden en waarom. Ze hadden allen een temperatuursensor in het land staan om het moment van bemesten meer af te kunnen stemmen met de juiste bodemtemperatuur. Aan het einde van het jaar is met elkaar gediscussieerd over verschillende factoren die invloed hebben op de benutting van toegediende mest in de vorm van grasopbrengst en stikstofverlies. In 2019 is het meten van de temperatuur, bodemtemperatuur en –vochtigheid doorgezet en worden er bij de deelnemers diverse proeven gedaan met vroeg-laat bemesten.