Tegengaan van bodemdaling

Tegengaan van bodemdaling

Vernatting van de bodem helpt bodemdaling tegen te gaan. Daarom zijn we in 2018 gestart met een pilot met drukdrains in een perceel in Assendelft. Het resultaat van het eerste jaar testen was veelbelovend!

Onderwaterdrainage

Als veenbodem nat blijft komt er minder zuurstof in de bodem en zal het veen minder oxideren.


Reden om in het Innovatie Programma Veen diverse proeven te nemen met vernatting van de bodem. Een deelproject is natte veeteelt, in Assendelft hebben we op zo’n 15 ha drukdrains aangelegd. Hiermee kunnen we de percelen vernatten tijdens de drogere zomermaanden.


Daardoor zakt de grondwaterstand in de zomerperiode niet of minder en zal de bodem minder dalen.

bekijk de video:

Peilbuizen meten

Naast de percelen met drukdrains liggen referentiepercelen zonder drains. Dit om het effect van de drukdrains te kunnen vergelijken en beoordelen. In alle percelen staan peilbuizen waarmee de grondwaterstand kan worden gemeten.


Een groep vrijwilligers gaat wekelijks het land in om de 150 peilbuizen uit te meten.


De droge zomer van 2018 was een goed jaar om de werking van de drains te testen. De resultaten zijn veelbelovend; het verschil in grondwaterstand tussen percelen met drains en referentiepercelen was op sommige dagen meer dan één meter.

bekijk de video:

Signaal aan de provincie

De provincie Noord-Holland heeft in 2018 een notitie over bodemdaling opgesteld. In december 2018 werden de richtinggevende uitspraken besproken in de Provinciale Staten.


Veel boeren togen met circa 100 trekkers naar het provinciehuis om een krachtig signaal af te geven welke gevolgen het voorgenomen beleid voor hun bedrijven en voor het landschap heeft.


Tijdens de vergadering is aan dit signaal kracht bijgezet door goede inspraakreacties van boeren en agrarische organisaties, waaronder Water, Land & Dijken.