Colofon

Inhoudelijk jaarverslag Water, Land & Dijken

Copyright © 2019 Water, Land & Dijken


  • Redactie: Annemarie Koelemeijer & Susette Luger
  • Opmaak en eindredactie: Florien Kuijper & Miranda Koffijberg, Communicatiebureau de Lynx
  • Foto’s: Loek Londo’s Fotografie, Wessel Mosch & Water, Land & Dijken


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.